Stok nie jest dla bałwanów - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

Konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym. Zadaniem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. 

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
  • kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji: 
Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego oraz dołączonymi informacjami o sobie/osobach: a) imię i nazwisko, b) rok urodzenia, c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w Regulaminie konkursu ora na stronie http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-fotograficzno-plastyczny-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html

powrót do góry